Általános Szeződési Feltételek

Érvényes: 2020.05.01-től

I. Bevezető és általános rendelkezések:

 

 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Plattio Magyarország Kft. (1061 Budapest Andrássy út 5. 3. Em 8. sz) (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a https://www.plattio.hu weboldalon, továbbá a Szolgáltató internetes rendelés közvetítési oldalai révén az ÁSZF tárgya szerinti   oldalakon (Partner által üzemeletetett Facebook oldalon illetve Weboldalon történő megjelenés és közvetítés) (a továbbiakban:  Weboldalak) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a partner, úgy is, mint Partner (a továbbiakban: Partner), és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

 

A szolgáltató a Plattio elnevezésű elektronikus kereskedelmi szolgáltatása keretében (továbbiakban Plattio), a https://www.plattio.hu weboldalon, és a Partner által üzemeltetett weboldalon illetve Facebook oldalon megjeleníti a Partner házhozszállítási étlapját és rendeléseket közvetít, bonyolít le a Partner részére továbbá Szolgáltatások.

 

 

1.2. Fogalmak

 

Weboldalak: Szolgáltató internetes rendelési rendszere és társult oldalai: azon mindenkori internetes oldalak összessége, amelyek fölött a Szolgáltató saját jogon, vagy külön megállapodás alapján részben, vagy egészben rendelkezési joggal bír és/vagy amely oldalakon az ÁSZF szerinti a Szolgáltató a szolgáltatásával összefüggésben hirdetéseket jelentethet , melybe magába foglalja a Weboldalak is.

 

 

A Partner:  a Plattio rendszerben megjeleníteni kívánt éttermek hatályos jogszabályok értelmében jogosult személy.

 

 

Vendég: azon személy, aki a Weboldalak használatával, így a Szolgáltató rendszerének használatával a Partner felé rendelést ad le, illetve aki a Partner szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi, arra vonatkozó jogviszonyt létesít a Partnerrel.

 

 

II. A Szerződés tárgya

 

 

2.1. A Partner megrendeli a Szolgáltatótól éttermének (Ajánlatának) az ÁSZF szerint a Weboldalakon történő megjelenítését és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások Szolgáltató általi elvégzését (Partner által üzemeltetett weboldalon, illetve Facebook oldalon megjeleníti a Partner házhozszállítási étlapját és rendeléseket közvetít). A Partner a megrendelése keretében kifejezetten megbízza a Szolgáltatót azzal, hogy az ÁSZF-ben rendelt kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységeket ellássa (pl.: rendelés küldése, rendelés elfogadása hiányában telefonhívás).

 

 

2.2. A Partner a Szolgáltatói ÁSZF és a Médiaajánlatában megjelölt szolgáltatásokat rendelheti meg a https://www.plattio.hu/termekek oldalon rögzített ellenérték(ek) fejében. A Partner az ÁSZF-ben és a Médiaajánlatában rendelt azon szolgáltatásokat nyújtja, amelyeket a Partner megrendelhet. A Szolgáltató alapszolgáltatásként a Partner Ajánlatát jeleníti meg jutalék ellenében. Az ezen kívüli további szolgáltatások nyújtásához a Partner külön megrendelése szükséges, amely szolgáltatások külön díj mellett vehetők igénybe (egyéb szolgáltatások). Az alapszolgáltatás és az egyéb szolgáltatások együttes említésük esetén “szolgáltatások”.

 

 

III. A Partner és a Szolgáltató közötti szerződés, a regisztráció menete

 

 

3.1. A Partnernek be kell regisztrálnia a Weboldalon, amely során elfogadja a jelen ÁSZF-et. A  Partner a Weboldal Adminisztrációs Felületéhez jelszót (kódot) generál. A Partnernek a Szolgáltatói visszaigazolást követően a regisztrációja részeként meg kell adnia a Szolgáltató által megkért a Weboldal(ak) adminisztrációs felületén kötelezőn kitöltendőnek jelölt adatokat, amely adatok megadásával a Partner és a Szolgáltató között létrejön a Szerződés . A Partner a regisztráció részeként fogadja el a szolgáltatásért fizetendő Jutalék mértékét.

 

Szerződés akkor lép hatályba a felek között, amikor a Partner belép az Adminisztrációs Felületre.
A fenti keretek között a jogviszony létrejön az alábbi feltételek együttes és maradéktalan fennállása esetén: a regisztrációhoz szükséges adatok online kitöltése, valamint a jelen ÁSZF elfogadása

 

 

3.2. A regisztráció útján létrejövő szerződéskötés részletes folyamata:
A Partnernek a Szolgáltató által megkért adatok (étterem neve, típusa, kategóriája, email cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, település, kerület, számlázási név, továbbá a regisztrációs űrlapon kitöltött adatok, a szerződésen kitöltött adatok) megadása mellett egy időben el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et.   A Szolgáltató a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. A jelszó titkosságának megőrzéséről a Partner köteles gondoskodni. A Partnernek a Szolgáltatói visszaigazolást követően a regisztrációja részeként meg kell adnia a Szolgáltató által megkért további adatokat (étterem címe, számlázási név, számlázási cím, számlázási email cím, adószám, postázási cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén: születési név), amely adatok hiánytalan megadásával a Partner és a Szolgáltató között létrejön a Szerződés.

 

 

4. A Partner és a Vendég közötti szerződés

 

 

4.1. Amennyiben a Partner visszaigazolja a Vendég rendelését, úgy közöttük a Partner szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó szerződés jön létre. A Szolgáltató, a Vendég és a Partner közötti jogviszonynak nem alanya.

 

 

V. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

 

5.1. A Szolgáltató az ÁSZF keretei között vállalja, hogy az Internetes rendszere segítségével megjeleníti a Partner által az Adminisztrációs Felületen a Weboldalak-ra az ÁSZF szerint feltöltött adatok alapján a Partner éttermét, továbbá az ehhez kapcsolódóan megadott információkat. A Szolgáltató vállalja tehát, hogy az ÁSZF feltételei szerint megjeleníti a Partner éttermét (alapszolgáltatás), továbbá a Partner ilyen irányú megrendelése esetén egyéb szolgáltatásokat nyújt.

 

 

5.2. A Szolgáltató jogosult a Vendégeket saját maga is informálni arról, hogy az adott étterem vonatkozásában a Partner és a Vendég között jön létre szerződés. A Szolgáltatónak a Vendég felé fennálló tájékoztatási joga kiterjed arra is, hogy a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyból fakadó jogokról és kötelezettségekről tájékoztassa a Vendéget. A Szolgáltató, vagy megbízottja egyebekben is jogosult kapcsolatba lépni a Vendéggel, illetve tőle információkat kérni, feltéve, hogy a kapcsolatfelvétel a jelen ÁSZF-el, így annak teljesítésével van összefüggésben.

 

 

5.3. A Szolgáltató jogosult az Étterem igénybevételét követően a Vendégnek – a Plattio rendszer részét képező, az objektív értékelést elősegítő online kérdőív kitöltésével közölt – véleményét közzétenni (a Felhasználó, illetve a Vendég által megfogalmazott tartalmak).

 

 

5.4. A Szolgáltató jogosult a Partner által megadott e-mail-címre a saját, a Partnertől különböző partnerei (harmadik személyek), illetve a Partner(i) szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni

 

 

5.5. A Szolgáltató köteles az ÁSZF által meghatározott módon és feltételekkel a rendszeren keresztül érkező rendeléseket a Partner részére továbbítani. A Weboldal(ak)on elérhető adatlap kitöltésével és elküldésével a Vendég a Partnernél rendelhet szolgáltatást. A Szolgáltató a rendelés megtételét, illetve elküldését egy automatikus üzenetben igazolja vissza a Vendég (“rendelés visszaigazolás”). Ezen üzenet nem minősül a Partner azon visszaigazolásának, amely a rendelés elfogadását jelenti.

 

 

5.6. A Szolgáltató a Partner díjfizetési kötelezettsége megsértése esetén – eltérő és kifejezett megállapodás hiányában – az esedékességet követő napon az adott Étterem megjelenítését, a Partner előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan jogosult felfüggeszteni, vagy a Weboldal(ak)on Étterem rendelési lehetőségét korlátozni. A rendelési korlátozás esetében a Partner Étterem adatai megjelennek a Weboldalakon, de Vendégek nem rendelhetnek az adott Étteremből. Amennyiben a Partner fizetési késedelme eléri a 3. Fizetési felszólítást követő 3.  napot, úgy a megjelenést a Szolgáltató véglegesen törölheti a rendszerből. A Szolgáltató ezen tevékenységének célja, hogy a Vendégek olyan Partnertől tudjanak rendelni, aki eleget tesz fizetési kötelezettségének. Amennyiben megszűnik a fizetési késedelem, a Szolgáltató a lehető leghamarabb tudja lehetővé tenni ismét Vendégek közvetítését a Partner felé.

 

 

5.7. A Szolgáltató az ÁSZF-ben nevesített és/vagy hivatkozott szolgáltatásai mellett az Adminisztrációs Felület funkcióin keresztül biztosítja a szolgáltatását, így egyebek mellett technikai és rendszerszintű feltételeket biztosít a Partnernek a szolgáltatásával kapcsolatban.

 

 

5.8. A Szolgáltató a mindenkori lehetőségeihez képest bemutatja a Partner által az Adminisztrációs felületen az Étteremről megosztott információkat

 

 

5.9. A Szolgáltató a Weboldalak szolgáltatásaihoz kapcsolódóan és a Vendégek kérdéseinek megválaszolása céljából telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat Szolgáltató általi működtetése nem mentesíti a Partnert az ÁSZF szerinti és a jogszabályokból folyó
kötelezettségek teljesítése alól.

 

 

5.10. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Weboldalak szolgáltatásával összefüggésben “Nyereményjátékot” szervezzen. A Nyereményjátékokkal összefüggésben a Szolgáltató és a Partner külön, illetve kiegészítő megállapodást köthet.

 

 

5.11. A Szolgáltató a szolgáltatását közvetítő szolgáltatóként nyújtja.  

 

 

5.12. A Szolgáltató a Weboldalak felületén, közvetlenül a Weboldalak-on keresztül lehetőséget biztosít azonnali, úgynevezett Valós Idejű rendelések megtételére a Vendégek számára. Ezek alapján a Vendég azonnal, a Szolgáltató rendszere által küldött automatikus visszaigazolással rendelje le a kiválasztott szolgáltatásokat a Partner Ajánlatából.

 

 

5.13. A Szolgáltató a díjszabása módosításának a jogát fenntartja. A Partnert a változásokról a módosuló árak hatálybalépésének napját megelőző legalább 30 nappal korábban elektronikus úton értesíti a Szolgáltató. A Partner a módosított díjszabást nem köteles elfogadni.

 

 

VI. A Partner jogai és kötelezettségei

 

 

6.1. A Partner az ÁSZF-ben rendeltek, illetve az ÁSZF szerint hivatkozottak szerint jogosult arra, hogy az Ajánlata megjelenjen és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vegye.

 

 

6.2. A Partner köteles a Szolgáltató részére a szerződésben hivatkozottak szerint ellenértéket megfizetni.  

 

 

6.3. A Partner tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége megtagadása esetén a Szolgáltató előzetes felszólítást követően jogosult – jogi fenntartása mellett – követelését érvényesíteni, illetve erre vonatkozóan másnak megbízást adni. A Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan jogosult fizetési meghagyás kibocsátást kérni a tartozásról. A Szolgáltató jogosult a Partner nem, vagy nem szerződésszerű fizetési kötelezettsége miatt az őt megillető ellenérték megfizetésével összefüggésben tett cselekményeinek, tovább az igényérvényesítésével kapcsolatosan keletkező valamennyi költségét (pl.: eljárási, közzétételi, közjegyzői, ügyvédi díjak) a Partnerre terhelhet. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Partner nyilvántartásaiba betekintsen, vagy azokról hitelt érdemlő információkat kérjen abban az esetben, ha a Partner nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget a fizetési kötelezettségének, illetve kétség merül fel mindezek teljesítése kapcsán. A Szolgáltató jogosult arra is, hogy a Vendégnél informálódjon az Étterem igénybevételével összefüggésben.

 

 

6.4. A Partner vállalja és szavatolja, hogy a rendelkezésére bocsátott Adminisztrációs Felületen az Éttermére vonatkozó fotókat, adatokat, információkat a valóságnak megfelelően – a jogszabályi keretek között és harmadik személyek jogainak sérelme, vagy veszélyeztetése nélkül – tünteti fel. A Partner vállalja és szavatolja, hogy minden olyan adatot és információt az előírt módon megad, amely jogszabályi előírás, vagy hatósági rendelkezés okán kötelező és egyebekben is feltüntet minden olyan releváns információt, ami a Vendég megalapozott döntéséhez szükséges.

 

 

6.5. Szolgáltatónak joga van a Partner által tudomására jutott hibás adatokat javítani, és a Partner többszöri vétsége estén a Szolgáltató a Partnerrel a szerződést felmondani.

 

 

6.6. A Partner köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy korlátozó technikai problémákról – 

így különösen az Internetkapcsolat tartós, vagy időszakos (várhatóan 1 munkanapot elérő, vagy meghaladó hiányáról -, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, azzal, hogy az értesítés elmaradásából eredő károkat saját maga köteles viselni.

 

 

6.7. A Partner sikeres rendelés esetén, illetve kiemelten a Valós Idejű rendelések esetében, amennyiben a lerendelt szolgáltatást a Vendég részére mégsem tudja szolgáltatni, köteles a Vendég részére helyettesítő szolgáltatásként ugyanolyan, vagy – Vendég részére ráfizetés nélkül – magasabb színvonalú szolgáltatást biztosítani. Az összes vonatkozó pluszköltség a Partnert terheli.

 

 

6.8. A Partner köteles minden a Szolgáltató rendszerén történő megkeresésre 3 percen belül választ adni a Vendég részére. Amennyiben a Partner egy hónapon belül (naptári hónap első napjától a naptári hónap utolsó napjáig) 3 alkalommal a 3 perces határidőt elmulasztja, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, hogy a Vendégek a rendelésük után választ és visszaigazolást kapjanak, hiszen ez biztosítja a Partner részére is a Vendégek számának növelését.

 

 

6.9. A Partner köteles a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit tiszteletben tartani, annak megfelelően eljárni. A Partner kijelenti, hogy megfelelően tájékozott a Weboldal(ak) Felhasználási Feltételi és az Adatkezelési Tájékoztató tekintetében. Az itt hivatkozott dokumentumok elérhetőek https://www.plattio.hu/aszf aloldalon. A Partner a jelen ÁSZF-el összefüggésben tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Weboldalakon elérhető szolgáltatásait az itt hivatkozott dokumentumokkal összhangban szolgáltatja.

 

 

6.10. A Partner a Szolgáltatóval és a Szolgáltató rendszerének keretein belül a Vendégekkel együttműködik. A Partner vállalja, hogy megteszi és kifejti mindazon aktivitásokat, amelyek az Éttermének megjelenítéséhez, illetve a Vendégekkel való kontaktusok és kontraktusok létesítéséhez szükségesek.

 

 

6.11. A Partner az Adminisztrációs Felületet csak maga használhatja, illetéktelen harmadik személyek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. A Partner köteles a Szolgáltatótól kapott jelszót bizalmasan kezelni. A mindezek megsértésével okozott kárért a Partner a felelős.

 

 

6.12. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult “pontrendszer” útján, vagy más megfelelő módon olyan feltételrendszert meghatározni, amely a Weboldalakon megjelent Partneri Ajánlat, illetve az egyéb Partnerek Ajánlatainak a “találati” sorrendjét meghatározza, illetve befolyásolja az előre meghatározott kritériumok szerint.

 

 

6.13. A Partner az Éttermére vonatkozó fotókat, adatokat, információkat a Plattio OOS Adminisztrációs Felületen keresztül tudja megadni. https://www.plattiologin.com

 

 

6.14. A Partner az 5.13 pont szerint, a módosított díjszabást nem köteles elfogadni, amely esetben a 11.2.1 pont szerint felmondhatja a Szerződést. Felmondás hiányában a 11.2.1 pont szerint a módosított díjszabás elfogadottnak minősül.

 

 

6.15. A Partner vállalja, hogy mindenkor megfelelő és körültekintő figyelmet fordít a Szolgáltató weboldala és Weboldalain megjelenő, továbbá a Szolgáltató e-mail útján küldött tájékoztatásaira, figyelemfelhívásaira, különös azon tájékoztatásokra és információkra, amelyek a felek jogaira és kötelezettségeire kihatnak.

 

 

VII.  Rendelés és visszaigazolás:

 

 

7.1. A Vendég az online Étterem rendelési rendszert vonatkozó szabályok mellett használhatja, azon rendelést kezdeményezhet.

A Szolgáltatót az ÁSZF- ben rendeltek szerint jutalék illeti meg a lemondások után is, amennyiben a Vendégnek a lemondással összefüggésben fizetési kötelezettsége van a Partner felé, vagy a Partner a Szolgáltató felé a lemondást nem jelezte a fent hivatkozott határidőig.

 

 

VIII. Díjak, fizetési feltételek:

 

 

8.1. A Partner a Szolgáltató (alap)szolgáltatásáért jutalékot köteles fizetni, amelynek alapja a Szolgáltató által nyújtott Plattio rendszeren keresztül a Partner megvalósult, azaz a Vendég által igénybe vett szolgáltatásainak a bruttó ellenértéke. A jutalék a Szolgáltató alapszolgáltatásának a díja (a továbbiakban: Jutalék).

A Jutalék mértéke a Partner Éttermének lokációja és kategóriája alapján kerül meghatározásra. A Jutalék mértékét a Partner a III. cím 3.1 pontjában részletezett regisztrációs folyamat során fogadja el, melyről a Szolgáltató a regisztrációt megerősítő e-mailben is tájékoztatást ad, valamint a Jutalék kulcs mértéke a szerződésen is megtekinthető.

Amennyiben a felek megállapodása alapján a Partner – a Szolgáltató alapszolgáltatáson túli egyéb szolgáltatása fejében (például találati listán belüli helyezés javítása) – a meghatározott jutalék mértékénél magasabb jutalékot fizet a Szolgáltatónak, úgy az elszámolás alapját ezen magasabb jutalékszint képezi.

 

 

8.2. A Szolgáltató egyéb szolgáltatásai esetén a fizetési feltételek az alábbiak szerint alakulnak:
A Szolgáltató az egyéb, nem Jutalék alapú szolgáltatását a teljesítést követően 14 napos fizetési határidővel számlázza ki a Partner részére.

 

 

8.3. Az alapszolgáltatás Jutalékkulcsait és az egyéb szolgáltatásokat a Plattio szerződés tartalmazza.

 

 

8.4. A Szolgáltató az általa közvetített szolgáltatások Jutalékáról kéthetente számlát küld a Partnernek. A jutalék átutalás útján teljesítendő.

 

 

i) Átutalással történő fizetés a jelen ÁSZF „Szolgáltató adatai” részben megadott bankszámlaszámra történik

 

 

8.5. A Jutalék, illetve az egyéb szolgáltatás díja a Szolgáltató számláján való jóváírás napján minősül megfizetettnek. A Számlázás módja: elektronikus számla. A Partner, az elektronikus számlát az általa megadott e-mail címen fogadja. Abban az esetben, ha a Partner írásban jelezi a Szolgáltatónak, hogy nem elektronikus számlát kér (nem járul hozzá az elektronikus számlázáshoz) a Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki.

 

 

8.6. A Szolgáltatót a Partner szerződésszegő magatartása (különösen kapcsolatfelvételre alkalmas lehetőséget jelenít meg, vagy bármely más módon arra ösztönzi a Vendéget, hogy vele a kapcsolatot közvetlenül vegye fel, vagy a Szolgáltató rendszerén keresztül érkezett szolgáltatást nem kizárólag a rendszeren keresztül hagyja jóvá) esetén – az ebből kifolyólag közölt esetleges rendkívüli felmondással egyidejűleg is – azon jutaléknak a kétszerese illeti meg, amelytől a rendszer Partner általi megkerüléséből kifolyólag elesett, mely összeg kárátalánynak minősül és melynek megfizetése nem zárja ki azt, hogy a Szolgáltató az ezen összeget meghaladó kárát a Partner-el szemben érvényesítse.

 

 

8.7. Amennyiben a Vendég a szolgáltatás el nem fogadása okán bármilyen jogcímen díj fizetésére köteles a Partner irányába, úgy a Szolgáltató ezen díjösszeg vonatkozásában jogosult jutaléka érvényesítésére.

 

 

8.8. A Partner a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles teljesíteni. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. A Szolgáltató a Partner késedelmes, vagy nem fizetése esetén, az igényérvényesítése (így különösen: behajtás, fizetési meghagyás kibocsátásának kérése) minden költségét (pl: ügyvédi munkadíj, készkiadások, illeték) jogosult a Partnerre terhelni, aki annak megfizetésére is köteles.

 

A Szolgáltató a fizetési határidő elmulasztása esetén – az egyéb jogai fenntartása mellett – a következő korlátozásokat és intézkedéseket hozza:

 

 

I) A számla kiállítását követően a Partner 8 naptári napon belül köteles a kiszámlázott díjat kifizetni. Amennyiben a Partner nem teljesíti ezt követően 3 alkalommal kerül kiküldésre fizetési felszólítás, mindhárom alkalommal 3 napos fizetési határidővel. A számlán feltüntetett fizetési határidő után 9 naptári napot követően szünetelteti a Partner összes Éttermének megjelenítését a Weboldalakon, illetve nem teszi lehetővé a Vendégek számára az Éttermekre történő rendelést és ajánlatkérést. A Partner Éttermének alodala továbbra is elérhető lesz, azon a Szolgáltató jogosult releváns, alternatív ajánlatokat megjeleníteni más partnereitől.

 

 

II) A számlán feltüntetett fizetési határidő után 30 naptári nappal a számlát átadja behajtásra ezzel rendelkező partnercégének

 

 

III) A számlán feltüntetett fizetési határidő elmulasztása miatti megjelenítési korlátozások feloldására „Újraaktiválási” díjat számlázhat ki, melynek mértéke: 25 000 Ft + Áfa.

 

 

IX. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme:

 

 

9.1. Az ÁSZF-ben rendelt kivételekkel, továbbá a Vendégek és/vagy Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titkok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezéseket hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeire is.

 

 

9.2 A fent hivatkozott keretek között a Partner és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit nem hozhatják nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem. A Felek a Szerződésük révén tudomásukra jutott, a másik félre és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül. Ennek értelmében, jogosulatlanul egyik Fél sem használhatja fel a másik üzleti titkát, azt harmadik személlyel nem közölheti és nyilvánosságra sem hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi, vagy ha erre a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), valamint köteles minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni az üzleti titok harmadik személyekkel szembeni védelmére.

 

 

9.3. Nem minősül üzleti titoksértésnek a Szolgáltató azon cselekménye és kommunikációja, amelyet a Szolgáltató az ÁSZF és/vagy a Weboldal Felhasználási Feltételei, illetve az Adatkezelési Tájékoztató keretei között a Vendégel és/vagy a Felhasználóval és/vagy a Partner ajánlatának népszerűsítése, hirdetése körében folytat.

 

 

9.4. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Partner által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

 

 

9.5. A Partner az ÁSZF szerinti tevékenysége, így különösen az adatfeltöltése során – és bármilyen az Adminisztrációs Felületen végezhető tevékenységei során – köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni különös tekintettel a személyiségi és szerzői jogok tiszteletben tartására, illetve a fogyasztóvédelmi előírásokra (szavatosságvállalások).

 

 

9.6. A Szolgáltató jogosult a Partner által az ÁSZF szerint a felek között létrejött
jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak, fotóinak és információinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára (pl. számlázás, kapcsolattartás, azonosítás) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ rendelkezései és a Partner megfelelő hozzájárulása alapján. A Partner a Szolgáltató hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a Szolgáltatót, tekintettel arra is, hogy az ÁSZF keretei között ezen cselekmények megtétele a szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Partnernek a regisztrációs oldalon megkért adatokat kell megadnia. A szerződés létrehozása és végrehajtása során a Szolgáltató a Partner következő adatait kezeli: Étterem neve, típusa, kategóriája, címe, email cím, számlázási név, számlázási cím, számlázási email cím adószám, EU adószám, bankszámlaszám, postázási cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma, automatikus hívásértesítési szám, fax szám, születési név, a Partner által feltöltött nyilvános adatok, számlázási információk; cég esetén: cégjegyzékszám; magánszemély esetén: születési név, lakcím; egyéni vállalkozó esetén: születési név.

A Partner minden egyéb adatkezeléssel kapcsolatos igényét a info@plattio.com  email címen kezdeményezheti. A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Partner adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelésére a Szolgáltató a fentiek szerint jogosult. A Szolgáltató adatkezelésére egyebekben a Weboldalak Adatkezelési Tájékoztatójában rendelek megfelelően irányadóak.

 

 

9.7. A Partner a rendelés lemondása esetén a rendelési adatokat törölni köteles. A Partner vállalja és szavatolja, hogy Vendég adatait, így a Partner által önállóan felvett adatokat a jogszabályi keretek között célhoz kötötten és a megengedett és szükséges tartamban kezeli.

 

 

X. Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése:

 

 

10.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatása révén a Partner tényleges kontraktusokat tud létrehozni a Felhasználókkal, így a Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel a Partner felé. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Partner semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. Mindennek értelmében amennyiben a Partner által feltöltött Étterem vonatkozásában nem érkezik, vagy megítélése szerint nem megfelelő számú rendelés érkezik, az nem róható fel a Szolgáltatónak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget az Étterem megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben a Partner hiányosan tölti fel, illetve adja meg az Éttermével kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ASZF szabályaiba ütközik.

 

 

10.2. A Szolgáltató nem felel a Vendég által a Partnernek, vagy más 3. személynek okozott károkért, így különösen az Étterem tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételinek megsértéséért.

 

 

10.3. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó és/vagy a Vendég, vagy más harmadik személynek a Partnerével szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ide értve az Étterem tényleges tulajdonságait és a Partner által feltöltött adatoktól való eltérést, illetve a feltöltött adatok valóságtartalmát is. A Partner felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha az Adminisztrációs felületen magadott adatok és/vagy paraméterekhez képest (amire tekintettel a Felhasználó/Vendég rendelését megtette, illetve a Vendég és a Partner között a kontraktus létrejött) utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. Ilyen esetekben a felelősség és kizárólag a Partnert terheli. Amennyiben a jelen pontban rendelt esetek ismétlődőek, úgy az azonnali felmondási jogot alapoz meg a Szolgáltató oldalán.

 

 

10.4. A Partner a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy
észrevételeit a Szolgáltató székhelyén, vagy az elektronikusan a Szolgáltató által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Partner a Szolgáltató hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet.

 

10.5. Szavatosság:
I) A Szolgáltató szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenységét végzésére jogosult.

 

II) A Partner szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság (illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában végzi), a szolgáltatása értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF, illetve a Szerződés szerint teljesíti.

 

III) A Partner szavatol azért hogy az általa közölt, feltöltött adatok, információk, és azok bármely része a valóságnak megfelel (együttesen a Partner Ajánlata/Hirdetése/Reklámja), nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá  A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Partner szolgáltatására is. A Partner tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, az Ajánlatban közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli felelősség.

 

A Partner a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárét közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Partner bármely kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Partnernek a Szolgáltatóval szemben van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

 

 

XI. A szerződés módosítása, megszűnése:

 

 

11.1. A jelen Szerződés – eltérő megállapodás hiányában – határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Szerződés legrövidebb időtartama 1 munkanap lehet.

 

 

11.2. A Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel elállással. A rendes felmondás 1 munkanapos felmondási idő megtartásával gyakorolható. A rendes felmondás nem gyakorolható a felek közötti szerződés létrejöttével azonos napon. A felmondási jog nem korlátozza a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben rendeltek szerint a megjelenítések felfüggesztésére vonatkozó jogosultságát. A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok a felek által kapcsolattartásra megadott e-mail útján is megtehetőek. A Szolgáltató a Partner joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, ami a Partner által megadott e-mail címről érkezik.

 

 

11.2.1 Abban az esetben, ha a Szolgáltató az 5.13 pontban hivatkozottak szerint módosítja a díjszabását és azt a Partner nem fogadja el, úgy a Partner 11.2 pont szerinti rendes felmondás útján felmondhatja a Partner és a Szolgáltató közötti Szerződést. A felmondásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell azt, hogy a Partner a Szerződést felmondja.

 

Abban az esetben, ha az 5.13 pontban hivatkozottak szerinti tájékoztatásban rendelt, a módosított díjszabás hatálybalépésének napját megelőző napig a Partner nem mondja fel a Szerződést, úgy ezen körülmény (tény) a módosított díjszabás elfogadásának minősül.

 

 

11.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF-ben rendelt szavatosságvállalás és vagy kötelezettség lényeges megsértése. Az azonnali hatályú felmondást megalapozza a lényeges kötelezettségszegése egyszeri megsértése is.

 

 

11.4. A Szerződés bármely okból való megszűnést követően a felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni.

 

 

XII. Vegyes rendelkezések:

 

 

12.1. A Partner Ajánlatának közzététele Hirdetésnek, Reklámozásnak minősül. Ahol az ÁSZF, a Partner, illetve a kapcsolódó dokumentumok Ajánlatot nevesítenek, az Ajánlat alatt megfelelően érteni kell a Hirdetés/Reklám fogalmát is.

 

 

12.2. A Szolgáltató megtagadhatja az Ajánlat közzétételt, vagy bármikor törölheti a már megjelent Ajánlatot (ide értve a közzététel felfüggesztését is), ha Partner jelentős mértékben megsérti az ÁSZF rendelkezését és/vagy az Ajánlat

 

 

I) jogszabályba ütközik; – nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét; a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a Weboldal, vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségéve össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes

 

II) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti, technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, vagy nem tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyek a Felhasználói/Vendég döntés(én)ek megalapozott meghozatalához szükségesek (pl.: ár, a Étterem releváns paraméterei);

 

III) azzal szemben hatóság kifogást emelt;

 

IV) jelen ÁSZF valamely rendelkezését jelentősen megsérti.

 

V) fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, illetve kötelezheti a Partnert az okozott károk megtérítésére.

 

 

12.3. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Partnerével és harmadik személyekkel szemben nem felel az Ajánlatnak a Partner érdekkörében felmerült okból történő, az ÁSZF és/vagy a Partnerével kötött Szerződés megszegése miatti eltávolítása, illetve az ahhoz való hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely igényért. A jelen rendelkezés irányadó a közzététel megtagadására is.

 

 

12.4. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Hirdetéseket (Ajánlatokat) a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja.

 

 

12.5. A Weboldal egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított Profil tartalma).

 

 

12.6. A Szolgáltató a Weboldalak, illetve a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatást adott állapotban nyújtja (“AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

 

 

12.7. A Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

 

 

12.8. A Szolgáltató egyoldalú joga, hogy a Partner-el azonos tevékenységet folytató, illetve a Partner szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra vonatkozóan szerződjön a Partneren kívüli más személyekkel (Partnerekkel)

.

 

12.9. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalak bármely tartalmi elemét és/vagy a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, javítása nem minősül az ÁSZF módosításának.

 

 

XIII. Szerzői jogok

 

 

13.1. A Szolgáltató Plattio rendszerében megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotása A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után.
Weboldalakon elérhető fotót, videót, grafikát és egyéb anyagokat – eltérő megjelölés hiányában – Szolgáltató a Partner szellemi alkotásaként kezeli. A Partner a feltöltéssel szavatolja, hogy a tartalom feltöltésére és annak nyilvánosságra hozatalára jogosult, az harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, mely nyilatkozatának valótlansága esetén kártérítési felelősséggel tartozik. A Partner jelen szavatosságvállalása kiterjed arra is, hogy az itt hivatkozottak szerint az általa feltöltött bármely tartalmat és megjelölést a Szolgáltató az 5.5 pont szerint felhasználhatja és megjelenítheti, illetve megjeleníttetheti.

 

 

XIV. Záró rendelkezések

 

 

14.1. A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kikötik ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a felek a Pest Megyei Törvényszék illetékességét kötik ki.

 

 

14.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a  Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

 

 

14.3. A jelen ÁSZF 2020.05.15-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a https://www.plattio.hu weboldalon, illetve a Weboldalakon. A jelen ÁSZF-nek a Partner-el való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a https://www.plattio.hu weboldalon, illetve a Weboldalakon közzétételre kerül, illetve a Partner számára a hozzáférés mindenkor biztosított. A módosítást követően a szolgáltatás további igénybevétele módosított ÁSZF elfogadásának minősül.

 

 

A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Plattio Magyarország Kft.

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 5. III/8.

Postázási cím: 1061 Budapest, Andrássy út 9.

Adószám: 27275421-2-42

Számlavezető bank: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11707110-21460241

E-mail cím: info@plattio.com

Telefonszám: +36 30 725 3670